Algemene voorwaarden - Mabel Fotografie

1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van MabelFotografie.
2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u bezwaar tegen deze voorwaarden, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voor de aankoop van een product of dienst kenbaar maken.
3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Mabel Kersten worden aangepast.

 

2. Fotoshoots
1. U kiest voor MabelFotografie omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, Mabel is vrij haar artistieke kennis en inzicht in haar fotografie toe te passen.
2. Van iedere fotoshoot zal een selectie van de foto’s worden gemaakt. De fotograaf zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotograaf vastligt in de fotoshoot. Mabel Kersten is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op de foto’s die volgens de fotograaf niet geschikt zijn om te tonen.
3. Train uw dier zodat deze op een gewenste plaats gedurende enige tijd stil kan blijven staan of zitten. Als uw dier niet stil wil staan, kan dit sterk van invloed zijn op de kwaliteit van de foto’s. De fotograaf (en het werk dat hieruit voorkomt) kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verminderde kwaliteit van het werk als gevolg hiervan.
4. Zorg ervoor dat uw dier klaar staat als de fotograaf komt. De fotograaf moet aan de slag kunnen met schone dieren. Laat de fotograaf niet onnodig wachten op dieren die nog niet gereed zijn. Indien de fotograaf (naar haar inzicht) toch te lang moet wachten, dan kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.
5. De levertijd kan per fotoshoot verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen. Vanaf het moment dat u de selectienummers doorgeeft aan Mabel Kersten gaat zij deze foto’s naar eigen inzicht bewerken. Mabel Kersten streeft er naar om binnen 2 á 4 weken (na het doorgeven van uw geselecteerde foto’s) de selectie digitale foto’s via WeTransfer te leveren. De foto’s worden naar uw e-mailadres gestuurd en zijn één week te downloaden. De gemaakte foto’s worden minimaal 1 jaar door de fotograaf bewaard.

 

3. Boekingen van fotoshoots
1. Een fotoshoot boeken kan via de mail, whatsapp of een berichtje via social media.
2. Reiskosten van de fotograaf zijn niet bij de prijs van een fotoshoot inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan.
3. Het verschuldigde bedrag voor de fotoshoot en de reiskosten dient tijdens de fotoshoot contant en gepast te worden voldaan. Betaling vooraf via een overschrijving is ook mogelijk. Is uw fotoshoot nog niet volledig betaald, dan kunnen er helaas geen foto’s geleverd worden.
4. Het boeken van een fotoshoot is niet vrijblijvend. Een fotoshoot kan tot 4 dagen van te voren kosteloos worden geannuleerd. Vanaf 3 dagen voor de fotoshoot wordt 50% van de kosten (exclusief de reiskosten) in rekening gebracht. Als de fotoshoot niet 24 uur van te voren geannuleerd wordt, zal 100% van de kosten van de fotoshoot (exclusief de reiskosten) in rekening gebracht worden.
5. Het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Echter bij regen niet, vanwege de gevoelige apparatuur. In geval van regen wordt er in overleg een nieuwe afspraak gemaakt.
6. Uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

 

4. Cadeaubonnen
1. U kunt bij MabelFotografie een cadeaubon kopen. De cadeaubon is vanaf €5 euro of een door u te bepalen bedrag.
2. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.
3. U mag een cadeaubon schenken of verkopen aan een ander. Echter, de geldigheidsdatum blijft staan op de originele dag van afgifte.
4. Een cadeaubon is 2 jaar geldig na afgifte door Mabel Kersten.
5. U kunt de cadeaubon besteden aan een fotoshoot of nabestellingen.
6. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.
7. Een cadeaubon kan 1x gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.
8. U dient het bedrag van de cadeaubon over te maken naar de fotograaf. De cadeaubon wordt digitaal verstuurd zodra het geld is ontvangen.

 

5. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid
1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan Mabel Kersten te worden gemeld. Mabel Kersten heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.
3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op Mabel Kersten, in welke zin dan ook.
4. U bent tijdens de fotoshoot zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw dieren, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
5. Deelname aan een fotoshoot is volledig voor uw eigen risico.

 

6. Auteursrechten & Publicaties
1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle fotoshoots blijven altijd in het bezit van MabelFotografie. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met mij op.
2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van Mabel Kersten. U koopt een digitale foto, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wilt gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen bij de fotograaf.
3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Mabel Kersten (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van de fotograaf kunnen tonen.
4. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Als u bijvoorbeeld uw paard of hond verkoopt, heeft de nieuwe eigenaar geen recht op de foto’s. De nieuwe eigenaar zal zelf ook moeten betalen voor afdrukken, digitale bestanden en publicaties.
5. Op alle foto’s van MabelFotografie rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MabelFotografie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.
6. Mabel Kersten mag de foto’s van uw dier, ten allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. De fotograaf is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar van het dier, al zal zij indien mogelijk wel proberen om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.
7. Indien u tekst- of beeldmateriaal van MabelFotografie wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met Mabel Kersten. Er zal een passende vergoeding worden besproken.
8. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient fotografisch werk duidelijk met het logo getoond worden. Wanneer dit niet mogelijk is dient er bij de foto vermeldt te worden: “Foto: MabelFotografie” of “Foto: www.mabelfotografie.nl”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatierechten.
9. Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotografe te doen toekomen.
10. Indien fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal u deze na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot het verlies van enig recht van de fotograaf.
11. Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang u enige uitstaande factuur van de fotograaf nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de fotograaf dan ook.
12. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotografe. Bij inbreuk komt de fotografe een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door de fotografe gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van 250 euro.

 

7. Licenties
1. Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
2. Indien betreffende de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de fotograaf, hebben bedoeld.
3. Bij gebrek aan specifieke overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
4. Indien door de fotograaf toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

 

Mabel Kersten
KVK: 74642839
© 2020 MabelFotografie | Alle rechten voorbehouden.